logo

Informace o postgraduálním studiu

Student, který absolvoval magisterské studium, se může přihlásit k postgraduálnímu studiu, a to buď k tříletému prezenčnímu, nebo pětiletému kombinovanému studiu. Toto studium je koncipováno jako samostatné studium s individuálním studijním plánem, které má rozvinout schopnosti studenta v oblasti tvůrčí vědecké práce. Obor studia zahrnuje soubor fyzikálních disciplín zabývajících se teoretickými, experimentálními, aplikačními a technickými klasickými a kvantovými aspekty měření, fyzikálních principů a automatizace měřicích metod a měřicích přístrojů, nedestruktivních měření, způsobů měření elektrických i neelektrických veličin elektrickými, optickými a jinými speciálními způsoby. Obsahuje též problematiku vyhodnocování souborů naměřených hodnot metodami statistické a numerické matematiky za použití počítačové techniky a fyzikálních aspektů metrologie.

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oblastech aplikované fyziky, které jsou vymezeny prezentovaným studijním plánem. V úvodním období si studenti absolvováním předepsaných přednášek a konzultací prohloubí a upevní potřebné teoretické základy nad rámec předchozího magisterského stupně. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní teoretické a experimentální práci a v aktivním zapojení do řešení výzkumných projektů školitele. Jsou také vedeni k tomu, aby samostatně připravili návrhy dílčích projektů a zúčastnili se s nimi veřejných soutěží (např. v rámci projektů FRVŠ nebo GA ČR). Předpokládá se dokonalé zvládnutí způsobů vyhodnocování získaných experimentálních dat, schopnost jejich objektivní interpretace a prezentace v seminářích, na konferencích a ve vědeckých publikacích.

Garantujícím pracovištěm tohoto moderního interdisciplinárního oboru je katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci ve spolupráci s katedrou optiky, katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky téže fakulty, Společnou laboratoří optiky UP a FzÚ AV ČR, Laboratoří lidské motoriky FTK UP, katedrou fyzikální elektroniky PřF MU v Brně, Katedrou kompresorů, chladicích zařízení a čerpadel FS ČVUT Praha, Ústavem fyziky FEI VUT Brno, Českou metrologickou společností a Českým metrologickým institutem v Praze a Brně.

Možnosti studia

Postgraduální studium aplikované fyziky je možné v následujících oblastech. Konkrétní téma práce se ustanovuje v součinnosti se studentem a jeho školitelem.

Způsob studia

Na začátku studia je každému studentovi školitelem sestaven individuální plán, zahrnující studijní, vědeckou a pedagogickou část. Studijní část zahrnuje zkoušky ze tří až pěti odborných předmětů, z nichž jeden až dva jsou obligatorní (dle konkrétního okruhu studia), další jsou fakultativní. Je zde zařazena také zkouška ze světového jazyka (preferován je anglický jazyk) a odborná přednáška ve světovém jazyce (klasifikace přednášky stupněm "prospěl výborně" nahrazuje zkoušku ze světového jazyka, koná se zpravidla ve druhém roce studia). Vědecká část zahrnuje návrh řešení tématu disertační práce, postup teoretické nebo experimentální práce na školicím pracovišti a plán studijních pobytů, publikací a vědeckých setkání. Součástí individuálních studijních a vědeckých programů doktorandů je jejich zapojení do pedagogického procesu školicího pracoviště a do přípravy studijních textů. Jde například o pomoc při přípravě úloh do fyzikálních praktik, při demonstracích v přednáškách a při udržování požadovaného technického stavu přístrojů v laboratořích.

Požadavky k přijetí

Personální zajištění

 Složení oborové rady 
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc. (předseda)
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.
prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc., PřF MU Brno
prof. Ing. Karel Brada, DrSc., FS ČVUT Praha
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Salinger, CSc.
doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., FEI VUT Brno
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Vladislav Kolesnikov, CSc.
doc. RNDr. Jiří Záhejský, CSc.
 Seznam školitelů 
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
doc. Ing. Jiří Salinger, CSc.
doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.