logo

Informace o kreditním systému

Kredity jsou body vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu. Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, kolokvium nebo zápočet. Klasifikace zkoušky neovlivňuje počet získaných kreditů. Počty kreditů jsou uvedeny v Seznamu přednášek. Pravidla kreditového systému jsou dána Studijním a zkušebním řádem a Organizací studia v kreditovém systému.

Studijní předměty jsou ve studijním plánu rozděleny na tyto kategorie:

  1. povinné (p) - jejich absolvování je podmínkou absolvování dané etapy studia nebo daného oboru
  2. povinně volitelné (pv) - student daného oboru nebo skupiny oborů musí získat stanovený počet kreditů (kr) z daných bloků volitelných předmětů
  3. volitelné (v) - ostatní předměty uvedené ve studijním programu dané fakulty nebo oboru nebo předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult nebo v celouniverzitní nabídce akreditovaných programů a výběrových předmětů

Tabulky studijních plánů u jednotlivých oborů popisují doporučený standardní plán studia podle předmětů zařazených v zimním semestru (ZS) a letním semestru (LS). Jednotlivé předměty jsou charakterizovány písmenným kódem a kategorií. Předměty sestávají z přednášek (p), seminářů (s), (laboratorních) cvičení (c) a jsou ukončeny zkouškou (Zk), kolokviem (K) nebo zápočtem (Z). Rozsah předmětů v jednotlivých semestrech je stanoven s ohledem k průměrné hodinové zátěži 20-24 vyučovacích hodin týdně, což odpovídá 30 kreditům za semestr. Volitelné předměty uvedené u jednotlivých studijních plánů představují pouze nabídku z daného oboru. Celkový počet volitelných předmětů je tvořen nabídkou ze všech oborů Přírodovědecké fakulty a nabídkou ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci, která je aktualizována pro každý akademický rok.

Počty kreditů v jednoborovém studiu

Bakalářské studijní programy (3-leté): 180kr= 144p(max) + 18pv(min) + 18v(min), z toho bakalářská práce ~13p.
Magisterské studijní programy (navazující 2-leté): 120kr= 84p(max) + 24pv(min) + 12v(min), z toho diplomová práce 30-60p (dle oboru).

Kreditní poradce

V případě, že si nejste jisti ve výběru jednotlivých předmětů, obraťte se na kreditního poradce, který vám pomůže se sestavením vhodného studijního plánu. Je dobré jej také kontaktovat ve druhém ročníku bakalářského studia, abyste si mohli vhodně naplánovat své zaměření pro případné magisterské studium (s ohledem na problémy s prerekvizitami apod.).