logo

Informace o diplomových prací

Diplomovou prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti. Diplomovou práci po dohodě se studentem zadává katedra garantující daný obor, a to zpravidla ve třetím ročníku studia, a také ustanoví vedoucího diplomové práce z řad pracovníků katedry. Téma práce buď vypisuje katedra (seznam témat se objeví na nástěnce katedry), nebo si ji student sám domluví s některým pracovníkem katedry. Aktivní zájemci mohou dělat svou práci i z oblasti, kterou se pracovníci katedry nezabývají, pak si ovšem musí sami najít konzultanta diplomové práce (např. z jiné školy, z výzkumného ústavu či podniku); vedoucím diplomové práce pak musí být někdo z katedry.

Diplomovou práci musí student vypracovat osobně a samostatně pod vedením vedoucího práce, s citací použité literatury. Diplomová práce se odevzdává v řádném termínu, zpravidla v březnu v pátém ročníku, ve dvou vyhotoveních a pak prochází oponenturou, kterou provádí nezávislý odborník; další hodnocení provede vedoucí práce. S výsledkem oponentury (hodnocením a případnými dotazy) je student seznámen alespoň tři dny před obhajobou. Při obhajobě diplomové práce student před komisí potvrzuje svou schopnost prezentovat výsledky své práce, obhajuje dosažené výsledky a odpovídá na připomínky oponentů. Obhajoba se hodnotí známkou, která je součástí státní závěrečné zkoušky. Pokud student práci neobhájí, nemůže složit závěrečnou zkoušku.

Požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce musí splňovat tyto formální požadavky:

Okruhy diplomových prací

Témata běžných diplomových prací studentů aplikované fyziky jsou z následujících oblastí:

Ukázka konkrétních témat diplomových prací, které se samozřejmě mohou měnit:

  • Srovnání statistických a dynamických vlastností různých snímačů lineární výchylky
  • Modelování a simulace vlastností elektrických senzorů neelektrických veličin
  • Teoretické problémy a praktická realizace regulace vodního okruhu
  • Automatizace kalibrace termočlánků
  • Využití rychlé Fourierovy transformace při počítačové analýze obrazových struktur
  • Moderní aspekty a aplikace moiré interferometrie
  • Informační aspekty digitálních zobrazovacích soustav
  • Měření Mössbauerovských spekter v silných magnetických polích za nízkých teplot