logo

Způsob výuky

Výuka aplikované fyziky probíhá po semestrech čítajicích 14 týdnů v období říjen až prosinec (zimní semestr) a únor až květen (letní semestr), po nichž následuje 5-týdenní zkouškové období. V obou formách pregraduálního studia je zaveden kreditní systém výuky, který umožňuje studentům optimalizovat studijní program s ohledem na své potřeby a možnosti. V programu jsou zařazeny předměty povinné, které student musí absolvovat, skupiny povinně volitelných, z nichž si musí alespoň některý zvolit, a předměty volitelné, které si vybírá jen s ohledem na své zájmy. Volbu předmětů musí student provést tak, aby jednak splnil požadavky kreditního systému ohledně počtu kreditů, jednak s ohledem na návaznost předmětu (prerekvizity). Uvedené rozpisy předmětů nejsou závazné, jen doporučené.

Umístění

Fyzikální část výuky je realizována ve fyzikálních budovách v areálu Envelopy (tř. 17. listopadu 50), kde jsou lokalizovány i veškeré výukové laboratoře. Některá praktická cvičení probíhají přímo ve vědeckých laboratoří, které jsou např. v areálu přírodovědecké fakulty v Holici. Výuka matematických disciplín probíhá v areálu na Hejčíně. Součástí výuky ve vyšších ročnících jsou jednodenní exkurze mimo Olomouc (především výuka speciální metrologie v Brně).