logo

Charakteristika studia

Základním kamenem oboru je univerzalita, t.j. absolvent není připravován jen na úzkou specializaci, kde poptávka po absolventech může silně kolísat v čase. Koncepce je naopak založena na profesionálně vysoké odbornosti, která nachází uplatnění v širokém spektru oborů. Touto odborností je znalost a schopnost měření a experimentu v nejširším slova smyslu. Studium poskytuje široký fyzikálně-matematický základ a klade si za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální techniky, zkušebnictví a metrologie. Hluboká teoretická příprava zajišťuje, že absolvent bude schopen sledovat a navazovat na pokračující vědecko-technický vývoj; nejde tedy o vzdělání, které je navázáno jen na současný stav poznatků a vědomostí a nepočítá s rozvojem oboru. Při studiu je kladen důraz na vysokou profesionalitu v oborech matematickou-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, počítačové technice a programování, v řízení experimentu, moderních elektronických a optických měřících metodách aj. Student má být vychován k týmové práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření a má být schopen práce v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Teoretická příprava však není cílem, nýbrž prostředkem, a vždy jí následuje praktická aplikace, a to na nejmodernějších pracovištích oboru. Takovými pracovišti jsou např. Český metrologický institut, který studium metrologie garantuje, výukové laboratoře na katedře exp. fyz., laboratoř Mössbauerovy spektroskopie, Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Druhy studia

Podle akreditovaného studijního plánu je možné studovat Aplikovanou fyziku strukturovaně ve třech druzích studia. Základnu studia Aplikované fyziky tvoří bakalářské tříleté studium, které se orientuje především na důsledný základní kurz fyziky, včetně praktických cvičení z jednotlivých partií fyziky. V rámci bakalářského studia studenti získají základní znalosti v experimentální technice, měřicích metodách a využití počítačů a elektroniky při měření, kontrole a řízení výroby. Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou s obhajobou bakalářské práce. Profilující částí Aplikované fyziky je dvouleté studium, které navazuje na studium bakalářské. Po absolvování státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce je absolvent tohoto magisterského studia (s bakalářským studiem dohromady pět let) jmenován magistrem. Absolvent je vybaven jak širokým matematicko-fyzikálním základem, tak experimentálními zkušenostmi, které umí aplikovat v přístrojové technice i metrologii. Posledním druhem je postgraduální (doktorské) studium, určené absolventům magisterských fyzikálních programů, které je směrováno k využití vědeckého potenciálu studenta v oblasti aplikovaného výzkumu. Postgraduální studium je tříleté.

Podle zákona přísluší absolventům studia magisterského, resp. bakalářského titul magistr (ve zkratce Mgr.), resp. baklář (Bc.) uváděný před jménem. Absolventu postgraduálního studia přísluší titul Ph.D. uváděný za jménem (ekvivalent dřívějšího CSc.). Absolvent magisterského studia má dále možnost vykonat rigorózní zkoušku a obhájit příslušnou práci a získat titul doktora přírodních věd (RNDr.).

Historie oboru

Obor aplikovaná fyzika je relativně mladý, první koncepce oboru vznikala na začátku 90. let jako reakce na změněné společenské podmínky a příchod odlišného způsobu řízení a provádění výroby, který klade náročné podmínky jak na vývojové pracovníky, tak pracovníky přímo ve výrobě. První studenti oboru nastoupili do magisterského studia v roce 1992. V průběhu dalších let se vyvíjel tlak na přizpůsobení studia pro odborníky s nižším stupněm vzdělání, kteří jsou schopni rychleji nastoupit do praxe a nepotřebují exaktní fyzikální vzdělání. Reakcí na tento tlak byl vznik samostatného nenavazujícího bakalářského studia Přístrojová fyzika, které vychází z předmětů oboru Aplikovaná fyzika.